Raseinių lopšelis – darželis „Liepaitė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

  • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Raseinių  lopšelio – darželio  „Liepaitė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Šatrijos g. 2, 60180, Raseiniai  arba el.paštu rastine@ldliepaite.lt, tel. (8 428) 52 738.
  • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
  • Raseinių lopšelio – darželio „Liepaitė“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

  

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Parsisiųsti Adobe PDF formatu