Lopšelyje-darželyje veikiančios tarybos:

  1. Lopšelio-darželio taryba.
  2. Mokytojų taryba.
  3. Pedagogų metodinės grupės, metodinė taryba.

_____________________

 

Lopšelyje-darželyje veikiančios komisijos:

  1. Mokytojų atestacijos komisija.
  2. Vaiko gerovės komisija.
  3. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją nurašymo ir likvidavimo komisija.
  4. Supaprastintų viešųjų pirkimų komisija.
  5. Inventorizacijos komisija.
  6. Atsargų, trumpalaikio turto bei maisto produktų nurašymo komisija.

___________________

 

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

pedagogų atstovai:

pirmininkė                      –     Rasa Kačiušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė                         –     Rūta Paulauskienė, logopedė;

nariai                               –     Daiva Pupštienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

tėvų (globėjų) atstovai   –     Sigita Saročkaitė Matusevičienė;

                                          –   Lina Danielė;

                                          –    Živilė Bartkevičienė;

vietos bendruomenės

atstovė                              –     Lina Batrušaitienė.

 

Tarybos veiklos planas 2023m.

___________________

 

Mokytojų metodinė taryba:

 

pirmininkė                      –     Sigita Trekšelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė                         –     Giedrė Barčienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

nariai                               –    visi pedagogai.

 

______________________

 

Ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė:

 

pirmininkė                      –     Rita Gurskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

pavaduotoja                    –     Sonata Mockuvienė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė                         –     Giedrė Barčienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

nariai                               –    pedagogai.

 

_________________

Vaiko gerovės komisija

pirmininkė                      –     Roma Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pavaduotoja                   –     Karolina Zakutauskienė, socialinė pedagogė;

sekretorė                        –    Rūta Paulauskienė, logopedė.

nariai                             –   Gina Juškienė, logopedė, specialioji pedagogė;

                                       –   Regina Dumskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                                       –  Sigita Trekšelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

                                       –  Rasa Kačiušienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.