Logopedas – specialistas, tam tikrais (specialiais) mokymo metodais padedantis vaikams pašalinti ar sušvelninti turimus kalbos ir komunikacijos sutrikimus.

Specialusis pedagogas –  tai specialistas, teikiantis specialiąją pagalbą vaikams, patiriantiems ugdymosi sunkumų, turintiems sutrikimų bei negalių.

Socialinio pedagogo tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais. Įvertina vaikų problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja su kitais specialistais.

Psichologo pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą. Padėti vaikams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Specialistų pagalba

Psichologo pagalba